Питання по будівництву

       ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОРЕЦЬ

Фото без опису

Фото без опису

 

Фото без опису

Фото без опису

 

 

 

Скільки метрів повинно бути до межі, якщо сусід будує новий будинок, садить дерева чи створює інші об’єкти?

       Фото без опису

Для того, щоб зберегти добросусідські відносини, необхідно кожному із нас знати про встановлені законодавством обмеження та одразу вимагати їх дотримання.

Отже, Державними будівельними нормами — ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України» — були встановлені такі відстані для зелених насаджень:

від стін будинків і споруд до осі дерев — 5 м, для кущів — 1,5 м;

від межі сусідньої ділянки до осі дерев — 3 м, для кущів — 1 м.

Однак, варто пам’ятати, що гілки дерев та кущів не повинні перетинати меж сусідніх ділянок.

У разі проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники земельних ділянок, на які виступають гілки та корені мають право самостійно відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки.

Також, відповідно до ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», якщо з іншого боку межі нема забудови, то відстань до бічної межі ділянки від найбільш виступної конструкції стіни повинна становити не менше 1 м.

При цьому має бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних земельних ділянок.

Згідно із санітарними нормами туалети потрібно розташовувати не ближче 15 м від житлового будинку і літньої кухні, а від питного колодязя — за 20 м.

Огорожа має проходити по межі і не повинна створювати перешкод для використання за призначенням сусідської земельної ділянки,затінювати її та ін.

Також, власники і землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей: затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення інше.

А у разі наявності серйозних спорів щодо додержання сусідами правил добросусідства та стосовно меж земельних ділянок, які перебувають у власності вирішуються судом за відповідного звернення власника до суду через свого адвоката.

 

Фото без опису

 

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

______________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

_________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

____________Корецька міська рада Корецького району Рівненської області,________

________________________ код ЄДРПОУ 05390939_______________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

__________________вулиця Київська, 69, місто Корець,________________________

______________Корецький район, Рівненська область, 34700______________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

__________________________________________________________________________________________особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Планована діяльність, її характеристика:

Передбачається відновлення водності русла р. Корчик, покращення її екологічного та санітарного стану, гідрологічного режиму, відтворення рекреаційної привабливості, створення умов для рекреації, відпочинку жителів міста Корець.

Плановими рішеннями передбачається:

- розчищення русла р. Корчик в адміністративних межах м. Корець;

- приведення до належного стану прибережної смуги шляхом розчищення від повалених дерев, побутових відходів;

- озеленення прибережної смуги та схилів посадкою дерев та кущів.

Технічна альтернатива 1:

Розчистка русла екскаваторним способом з автомобільним транспортуванням видобутого грунту.

Екскавація грунту виконуватиметься одноківшевим екскаватором ЕО-652 (драглайн). Планування прибережної території бульдозером ДЗ-171 в комплексі з екскаватором ЕО-4321Б (обернена лопата).

Навантаження надлишкового грунту проводитиметься в автомобільний транспорт, з подальшим його вивезенням на ділянку малопродуктивних порушених земель.

Технічна альтернатива 2:

Розчистка русла річки гідромеханізованим способом за допомогою земснаряду та плавучого пульпопроводу із намивом грунту на берегові карти намиву.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Виконання комплексу заходів по екологічному та санітарному поліпшенню стану навколишнього середовища планується по руслу р. Корчик. Розчистка русла річки починається м.Корець від вул.. Січових стрільців до вул.. Князів Корецьких, вздовж вул.. Гарбарська, кінець вул..Незалежності до дамби в адмінмежах Корецької міської ради. Протяжність розчистки русла річки Корчик складає 3624 метрів.

Територіальні альтернативи планової діяльності не передбачаються, тому що існуюча частина річки, на якій плануються заходи по розчистці русла, розташована в адміністративних межах Корецької міської ради Корецького району Рівненської області

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Реалізація проектних рішень дозволить покращити екологічний, гідрологічний та санітарно-гігієнічний стан ділянки р. Корчик в межах населеного пункту. Виконання робіт з розчистки русла річки приведе до ліквідації мілководної зони, замулених ділянок. Поліпшить умови проживання місцевого населення, створення рекреаційної привабливості частини м. Корець та умов для відпочинку місцевого населення та гостей міста.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Загальний комплекс заходів по екологічному та санітарному поліпшенню стану навколишнього середовища включає розчистку та поглиблення русла річки з метою ліквідації мілководної зони і мулуватих відкладів. Протяжність розчистки становитиме 3624 м; Середня ширина розчищення – 8 м; Середня глибина чистки – 0,95 м; Об`єм земляних робіт (виїмка грунту) – 12540 м3: в т.ч.:  об`єм розрівнювання – 10032 м3; об`єм вивозки – 2508 м3.

Планувальні роботи: Берегів – 77020 м2; Укосів – 3077 м2; У географічному відношенні ділянка робіт з розчистки в адміністративних межах Корецької міської ради. Протяжність розчистки русла складає 3624 метрів. В проекті передбачається реконструкція об`єкту за рахунок розчищення від мулуватих відкладів, коріння водорослів з поглибленням русла максимальною глибиною до 1,5 м і очищення водного дзеркала річки від водяної кропивки та ряски. На прибережній території, в місцях, де буде складуватися розроблений грунт, виконуються роботи по розчистці території від повалених буревієм дерев та проведення робіт по корчуванню дерев і чагарників. Закладання укосів руслового каналу прийняті в залежності від фізико-механічних властивостей грунтів і дорівнюють 1:1,5, а при влаштуванні розширеної водойми закладання укосу з правої сторони річки прийняті – 1:3,0. Загальний об`єм очищення берегів водоймища від мулуватих відкладень складає 12540 м3, у тому числі розрівнювання грунту бульдозером на прилеглій території 10032 м3, вивозка грунту в відвал на відстань до 6,0 км – 2508 м3. Перед початком будівельних робіт виконується комплекс культурно-технічних заходів, які складаються з корчування бурелому, чагарників і дерев, котрі потрапляють в зону проведення робіт. Грунт, що розробляється при очищенні водоймища, після зневоднення в тимчасових кавальєрах частково розрівнюється по берегах шаром 20 – 40 см, а частково вивозиться за межі на відстань до 6 км.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 

Технічна альтернатива 1:

Розчистка русла екскаваторним способом з автомобільним транспортуванням видобутого грунту.

Така технологія передбачає максимальну механізацію робіт, наявність відповідної технічної бази в т.ч. дозволяє використання частини видобутого грунту при благоустрої прибережної території, а також забезпечує: 

- дотримання гідрологічних параметрів проектного русла р. Корчик, які обумовлюють покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки;

- дотримання безперешкодної експлуатації існуючих автошляхів;

- не порушення умов життєдіяльності місцевого населення.

Технічна альтернатива 2:

Розчистка русла річки гідромеханізованим способом за допомогою земснаряду та плавучого пульпопроводу із намивом грунту на берегові карти намиву.

Така технологія потребує тимчасового складування видобутого грунту на картах намиву в безпосередній близькості від ділянки робіт, утворення скидних вод під час намиву.

 

Територіальна альтернатива 1.

Територіальні обмеження, визначені містобудівною та інженерно-транспортною структурою (забудовою), яка склалась на території планової діяльності та поряд з нею.

 Територіальна альтернатива 2.

Не розглядалась.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

В підготовчий період підготовка території під будівництво включає:

 • обстеження ділянки ріки;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації;
 • створення геодезичної розбивочної основи будівель та споруд;
 • встановлення мобільних інвентарних будівель і тимчасових споруд службового та санітарно-побутового призначення;
 • влаштування тимчасових проїздів і майданчиків для розвороту з установкою всіх необхідних вказуючих знаків;
 • корчування і вивіз повалених дерев;
 • корчування дерев та чагарників на прилеглій території;
 • забезпечення будівельних майданчиків протипожежним інвентарем, засобами зв`язку та сигналізації;
 • розроблення Звіту про оцінки впливу на довкілля.

 

До заходів захисту території при розчистці належить:

 • виконання контрольних промірів глибин на ділянках робіт;
 • проведення робіт в поза нерестовий період;
 • охорона землі від забруднення відходами від транспорту;
 • охорона вод (в тому числі грунтових і поверхневих) від від попадання в них побічних відходів.

 

Технічна альтернатива 1:

            Топогра-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства

Технічна альтернатива 2:

            Топогра-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства

Територіальні  альтернативи не розглядались тому що, існуюча частина річки розташована в адміністративних межах Корецької міської ради Корецького району Рівненської області

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Геологічне середовище, грунти: Розчищення русла річки здійснюється в існуючих межах і більш давніх донних мулистих відкладів. Загальний об`єм очищення берегів водоймища від мулуватих відкладень складає 12540 м3, у тому числі розрівнювання грунту бульдозером на прилеглій території 10032 м3, вивозка грунту в відвал на відстань до 6,0 км – 2508 м3.

Ландшафти: Зміна існуючих місцевих ландшафтів не передбачається, крім прилеглого ландшафту берега водойми.

Клімат і мікроклімат: Зміни існуючого стану не очікується.

Повітряне середовище: У процесі розробки і транспортування грунтів буде незначний вплив на існуючий фоновий стан атмосферного повітря за рахунок викидів працюючих дизельних двигунів землерийних механізмів (бульдозерів, екскаватора, самоскидів).

Водне середовище: Тимчасове забруднення річки при проведенні гідротехнічних робіт завислими речовинами.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об`єкти: На заповідні об`єкти вплив не передбачається.

Вирізання дерев, кущів та пнів у прибережній зоні водоймища: Наземна флора і фауна зазнають негативного впливу (міграції дрібних тварин). Однак локальний характер очікуваного впливу на розглянутій ділянці не може бути перешкодою для проведення робіт.

Соціальне середовище: незручності для населення під час проведення робіт від забруднення повітряного середовища та фізичних впливів (шум, вібрація) під час працюючих дизельних двигунів землерийних механізмів.

Об`єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу проведення робіт відсутні. Прибережно - захисна смуга поверхневого водного об`єкту річки в межах проведення робіт складає 25 метрів.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності згідно пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

 

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде _____Дозвіл на виконання будівельних робіт___________________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11

__________________________________________________________________________________________,

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається ___Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції_________

____________________________в Рівненській області_____________________________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

_Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації за адресою вул. Толстого, 20, м. Рівне, 33028  або тел. (0362) 62-03-64,__ e-mail: info@ecorivne.gov.ua___________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

____________________Захарчук  Володимир Васильович_____________________

контактна особа)

 

 

 

 

До відома мешканців міста!

Корецька міська рада повідомляє, що 23 квітня 2019 року  о 12.00 в сесійній залі Корецької міської ради за адресою: м. Корець, вул.Київська, 69 відбудуться громадські слухання щодо обговорення детального плану території з визначенням містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку у м.Корець по вул.Київська (кадастровий номер: 5623010100:01:006:0071) площею 0.1000 га бля будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Розробником детального плану є ФОП Назаренко К. Ю. «АрКа». Підставою для розроблення детального плану території є рішення сесії Корецької міської ради № 1171 від 24 січня 2019 року.

Прийом пропозицій, зауважень від громадян здійснюється протягом 30-ти днів із дати публікації цього оголошення в районній газеті «Вісник Кореччини» за адресою м. Корець, вул. Київська, 69 та м. Рівне, вул. Курчатова, 16-б.

Відповідальна особа у Корецькій міській раді Петрук Володимир Олександрович. Телефон для довідок (03651) 22645.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь